Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné nájomne byty

Obec Harichovce zverejňuje informáciu o možnosti predkladania žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Jedná sa o zrekonštruovaný byt v bytovom dome na Levočskej ulici súpisné číslo 430, vchod č. 136, stojaceho na parcele registra C-KN č. 642/19, zapísané na LV č. 1297 v k.ú Harichovce. Plocha bytov je cca 65m2 v usporiadaní 2+1 s balkónom. Priemerné náklady sú vo výške 145€ nájomné 70€ energie a voda a 100€ príspevok do fondu opráv mesačne. Pri podpise zmluvy je nutné zložiť vratnú kauciu vo výške 5 násobku nájomneho

Ako podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu?

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu sa predkladá na Obecnom úrade v Harichovciach.                                                                                           

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko žiadateľa
 2. trvalý pobyt žiadateľa
 3. rodinné pomery a počet deti v domácností
 4. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu treba doložiť:
 5. popis súčasnej bytovej situácie,
 6. potvrdenie o výške mesačného príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
 7. čestné vyhlásenie, že žiadateľ súhlasí so zverejnením osobných údajov.

Aké sú podmienky pridelenia nájomných bytov?

 1. Žiadateľ je evidovaný v zozname o pridelenie nájomného bytu, ktorý je vedený na Obecnom úrade v Harichovciach.
 2. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločné je minimálne 1,5 násobok životného minima.
 3. Žiadateľ má stále zamestnanie (alebo aspoň jeden, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú)
 4. Žiadateľ nie je väčšinovým vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom obecného bytu, rodinného domu alebo bytu.

Ktoré kritéria sa ešte posudzujú?

 1. Stav rodiny.
 2. Hygienické a zdravotné podmienky súčasného bývania.
 3. Sociálne pomery žiadateľa.
 4. Potreba práce žiadateľa z hľadiska potrieb a jej obyvateľov .
 5. Zdravotné postihnutie žiadateľa.
 6. Aspoň jeden zo žiadateľov alebo aspoň jeden z rodičov žiadateľa musí mať trvalý pobyt v obci minimálne 3 roky.

Žiadosť o pridelenie nájomných bytov posudzuje Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach.