Zápisnice 2022 – 2026

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva je písomná správa o priebehu a výsledkoch rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je zákonné zastupiteľské orgán obce, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa obce a jej obyvateľov. Zápisnica obsahuje záznam o každom bode programu rokovania, o prednesených návrhoch, o všetkých prítomných zastupiteľoch, o priebehu diskusie a o výsledkoch hlasovania.

Zápisnice zo zasadnutí OZ