Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na predkladanie ponúk

Obec Harichovce ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Multifunkčné ihrisko s osvetlením Harichovce"

Ikona

04 – Čiarovanie ihriska 636 KB 0 downloads

Ikona

05 – Pohľady 892 KB 0 downloads

Ikona

Sprievodná správa 177 KB 0 downloads

Ikona

Výzva na predkladanie ponúk 734 KB 1 downloads