Voľby do VÚC 2022

Voľby do VÚC (KSK) 2022

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Právo byť volený za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin,  ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Výsledky volieb

V dokumentoch nižšie nájdete podrobne výsledky volieb z roku 2022. Kliknite na tlačidlo "sťiahnuť" pre zobrazenie podrobností

Zoznam kandidátov na predsedu a poslancov VÚC

V tejto sekcii sa nachádzajú detaily kandidátov ako napríklad trvalý pobyt, zamestnanie ale aj politickú stranu, do ktorej patrí.
Výsledky sú zaokrúhlené

Účasť na týchto voľbách v %

0%

Okrsok 1.

0%

Okrsok 2.

0%

Spolu