Referendum

Referendum 2014

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum na Slovensku v roku 2015, známe aj ako Referendum o rodine, bolo referendum uskutočnené v sobotu 7. februára 2015. Po spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41%. Referendum tak nebolo platné.
V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Dokumenty

Ikona

Vzor hlasovacieho lístka 292 KB 0 downloads

Ikona

Hlasovací preukaz 134 KB 0 downloads

Výsledky referenda

Ďalšie informácie