Obecný úrad – ako inštitúcia

Obecný úrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam maximus orci quis leo sagittis suscipit. Nullam eu erat eu neque malesuada volutpat. Maecenas interdum rutrum dignissim. Ut sit amet feugiat mauris.
Popis právomoci OÚ
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
História úradu v Harichovciach
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Hlavné výsledky OÚ
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Popis právomocí obecného úradu / zastupiteľstva

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce, je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ, obecnej rady a komisií, vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovať územný plán obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra

História úradu - kedy vznikol, hlavné výsledky od jeho vzniku

Po roku 1989 zaznamenali obyvatelia Harichoviec množstvo zmien, uskutočnili sa komunálne voľby, započalo sa s výstavbou vodovodu v obci, neskôr bola obec splynofikovaná, bola postavená čistiareň odpadových vôd, začalo sa s výstavbou kanalizácie, bol vypracovaný územný plán obce, momentálne sa kladie asfaltový koberec na miestne komunikácie v obci

Usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, športového klubu, zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku