O spoločnosti

Urbariát

Ustanovujúca schôdza po nútenej vyše 50 ročnej prestávke bola v marci 1992. Bol prijatý názov Urbariátne lesy a pasienky spoločnosť Harichovce so zvoleným predsedom pánom Štefanom Boržíkom. Do výboru boli zvolení Ladislav Vojtuš, Ing. František Staroň, Štefan Bdžoch, Jozef Bdžoch, Michal Kertis, Štefan Dolanský, Ján Rerko, Štefan Staroň, Štefan Ševčík, Ján Hrušovský a Štefan Rerko. Prvotnú evidenciu podielnikov vyhotovil p. Štefan Boržík. Bolo prijaté uznesenie, že každý podielnik odpracuje na 1 ha 15 dní bezplatne. V auguste 1992 bol kúpený a osadený 1 gáter v priestoroch Agrospišu (Farma ŠM). V auguste 1994 bol zakúpený druhý gáter. V januári 1994 bolo zakúpené vozidlo typu V3S.

V roku 1995 bol za predsedu zvolený Štefan Staroň a do výboru Ladislav Vojtuš, Ing. František Staroň, Miloslav Boržík, Ing. Jozef Hudáček, Štefan Dolanský, Tibor Hrušovský, Ján Hrušovský a Štefan Glovičko. V tomto roku začalo vybavovanie reštitúcií, od podielnikov boli vyzbierané rodné listy, úmrtné listy a iné potrebné dokumenty. Celú agendu na seba vzal Ing. Jozef Hudaček. Reštitúcie pokračujú aj v roku 1996. V tomto roku bol za predsedu zvolený Tibor Hru¬šovský a do výboru boli zvolení Štefan Glovičko, Ladislav Vojtuš, Ing. Jozef Hudaček, Ján Hrušovský, Miloslav Boržík, Jozef Lesnický, Štefan Staroň a Ing. František Staroň.

18.2.1996 boli na valnej hromade vypracované a schválené nové stanovy. Bolo rozhodnuté, že urbariát bude pôsobiť ako právny subjekt pod názvom Urbariát pozemkové spoločenstvo Harichovce. Registrovaný bol 19.3.1996. V tomto roku bol ustanovený za vedúceho píly Miloslav Boržík. Na valnom zhromaždení v marci 1997 bol za predsedu zvolený Štefan Glovičko a do výboru boli zvolení Tibor Hrušovský, Ladislav Vojtuš, Ing. Jozef Hudaček, Ján Hrušov¬ský, Miloslav Boržík, Ing. František Staroň, Štefan Staroň a Štefan Krčmár. V roku 1998 sme odkúpili priestory bývalého kúpaliska od obecného úradu a časť pozemkov od pani Margity Závadskej a farského úradu. V tom istom roku sa začalo s rekonštrukciou budovy. V roku 1999 boli priestory dané do užívania (okrem prístrešku a zasadačky). Do tej doby sídlil urbariát v priestoroch Agrospišu (Farma ŠM). V roku 1996 bol vypracovaný projekt na snežnú jamu pod Krampišou. V roku 1999 bola jama postavená a boli uskladnené stromčeky pre jarnú výsadbu.

Urbariát

V roku 2000 bola snežná jama zdemolovaná a rozkradnutá vandalmi. Prípad bol nahlásený na políciu. V roku 2000 bola zrušená lesná škôlka Parnas o výmere 0,5 ha z dôvodu nízkeho výnosu a tiež preto,že vedúcemu škôlky chýbala odborná licencia. Ešte v tomto roku vzal škôlku do prenájmu Ján Mlynarčík. V roku 2001 sa začalo s výstabou novej lesnej škôlky pod Krampišou. Pre napadnutie vandalmi bola zrušená. V roku 2000 urbariát prehral súdny spor s pani Kapušanskou,pretože gáter bol postavený na jej pozemku bez stavebného povolenia. Gátre boli dané do prenájmu firme SOLIŤ s.r.o. Spišská Nová Ves.

9.11.2001 boli gátre odpredané Jozefovi Ištokovi, ktorý odkúpil pozemok od pani Kapušanskej a bol tiež vlastníkom trafostanice. V roku 2002 bola rómskymi občanmi úplne zdemolovaná snežná jama. Znovu vybudovaná bola v roku 2007 a slúži dodnes. V roku 2007 bola vybavená zasadačka a v roku 2010 rozšírené ÚK. Na valnom zhromaždení v marci 2008 bolo prijaté uznesenie a zvolené zhromaždenie delegátov Urbariátu pozemkového spoločenstva Harichovce a boli doplnené stanovy o vznik tohto orgánu. Združenie sa schádzalo každý štvrtok a účasť bola cca 80%. Výbor urbariátu hodnotil tento krok pozitívne.

V novom roku 2011 sme pokusne posadili 580 obaľovaných stromčekov – bukov do porastu 667 (oplotok). Lesné požiare: v roku 1999 v poraste 683 na rozlohe 3ha, v poraste 684 na rozlohe Íha, a v roku 

„2009 vyhorela chata pri lesnej škôlke Parnas, ktorú podpálili neznámi páchatelia “

V rokoch 2005 až 2007 bol uskutočnený projekt na ozdravné opatrenia v LUC Harichovce s rozpočtom vo výške 242 371 Sk. Projekt pokračoval v rokoch 2008 – 2010 s rozpočtom vo výške 33 783 eur. Od roku 2004 urbariát P.S. Harichovce obhospodaruje urbárske pasienky cez PPA vo výmere 65ha.

 

Od roku 2005 urbariát obhospodaruje 250ha poľnohospodárskej pôdy prenajatej od vlastníkov pôdy, ktorú prenajíma spoločnosti HOR s.r.o. Od roku 1997 funkciu ekonómky vykonáva Božena Bajtošová Súčasne pracuje výbor urbariátu v tomto zložení: predseda Štefan Glovičko, podpredseda Jozef Gregorik, členovia výboru: Štefan Staroň, Ing. František Staroň, Ing. Dušan Rerko, Milan Krompigel, Ján Novysedlák, predseda DR.: Ing. Štefan Šefčík

(Zdroj: publikácia vydaná k 20 výročiu obnovenia činnosti Urbariátu p.s., marec 2012)

750 rokov obce Harichovce Online kniha obce