História

História obce Harichovce

Historické dokumenty uvádzajú rok 1268 ako vznik obce, avšak nik nepochybuje, že sú staršie. Ako zakladateľ sa uvádza šoltýs menom Waldemar, ktorý priviedol nových nemeckých kolonistov a usadil ich tu. Isté je, že od uvedeného roku sú Harichovce už významnou obcou, pretože už majú vlastnú faru a farára, ktorý mal veľký vplyv.

Obyvatelia mohli u? požívať rôzne výsady, najmä osobnú slobodu, samosprávu t.j. honosy voliť richtára a mestskú radu, právo využívať lesy a toky na lov zveri a rýb, využívať nerastné bohatstvo, výsadu používať nemecké právo, oslobodenie od závislosti na spišskom županovi. Tieto výsady potvrdil panovník Štefan V. v roku 1271. Týmto sa Harichovce zaradili medzi plnoprávne spišské mestá.

Udalosti v histórii obce...

Harichovce mali v dejinách dvojaké pomenovanie. V najstarších listinách sa vyskytuje meno Villa Baldmar a neskôr Villa Palmarum. Odvtedy sa začína používať aj druhé meno obce, akiste v súvislosti s výmenou obyvateľstva a s definitívnou stratou mestského charakteru, prvý krát ako Harykocz v roku 1553.

Mestečko Harichovce?

O sto rokov neskôr stratili Harichovce výsadné postavenie mestečka a stali sa súčasťou spišského hradného panstva Zápoľských, Turzovcov a Csákyovcov. V roku 1678 si dala obec zhotoviť pečať s kruhopisom SIGILLUM OPPIDI PALMENSIS (pečať mestečka Harichovce).

Harichovská záhada

Znak obce ?

Podoba súčasného erbu obce vychádza z pôvednej dochovanej pečate obce z roku 1678 ktorá nesie kruhopis : SIGULLVM OPIDI PALMENIS 1678, veľkosť pečate a jej prevedenie vypovedá o tom, že mestečko si bolo vedomé svojej dôležitosti a že obyvateľstvo bolo vyspelé.

Je hneď niekoľko interpretácii nášho erbu. I.Chalupecký sa ešte v roku 1993 domnieval, žeby to mohla byť hlava Baldmara – Waldemara, pravdepodobne šoltýsa – lokátora zakladateľa obce v stredoveku alebo znak odvodený z erbu zemepánov obce Csakyovcov, ktorí používali sťatú hlavu turka.

Najpravdepodobnejšie a nám najbližšia je interpretácia, že sa jedná o symbol pôvodného patróna obce, proroka a mučeníka sv. Jána Krstiteľa.

Ďalší rozvoj obce

V roku 1913 sa konalo prvá divadelné predstavenie harichovských ochotníkov. V roku 1923 občania opravujú školu, vzniká Dobrovoľný hasičský zbor a neskôr vzniká ako prvý na Spiši Osvetový zväz. Na novom miestnom ihrisku odohrali harichovskí futbalisti prvý zápas s mužstvom TJ Spišská Nová Ves v júni 1932. Potravné družstvo v obci vzniklo v roku 1938.

Po roku 1945

27.1.1945 bola obec oslobodená od nemeckých vojakov. V dátume 1.9.1947 je zriadená materská škola v obci. V máji 1949 bolo založené JRD.

Podľa sčítania z roku 1950 mala obec 1064 osôb, 202 rodinných domov a 7 verejných budov. Od roku 1957 premáva na trase Spišská Nová Ves - Levoča okrem vlaku aj pravidelná autobusová doprava.
 • 1913

  Divadlo

  Prvé divadelné predstavenie v obci
 • 1923

  Aktívna dedina

  Oprava školy
  Vznik DHZ
  Osvetový zväz
 • 1932

  Šport

  Nové futbalové ihrisko a prvý zápas so SNV
 • 1938

  Družstvo

  Vznik potravného družstva
 • 1945

  Oslobodenie

  Obec oslobodená od nemeckých vojakov
 • 1947

  Škôlka

  Zriadená materská škôlka pre deti
 • 1945

  Doprava

  Pravidelná autobusová a vlaková doprava

Staré a cudzie názvy obce

 • 1268

  Baldmar

 • 1313

  Baldinazi

  Baltzmary
 • 1317

  Baldinarii

  Palmary,Paldmarii
 • 1328

  Palmesdorf

 • 1520

  (villa) Palmarum

 • 1628

  Harykowcze

 • 1786

  Hárikowce

 • 1920

  Harikovce

Súčasný názov obce 1927

HARICHOVCE

Nemecký názov: Palmsdorf Maďarský názov: Pálmafalu, Harikóc

Ľudové zvyky a tradície..

Tradície

Stavanie Mája​

na námestí sa postaví ozdobený červený smrek – máj, pri ľudovom speve za účasti občanov a členov folklórnej skupiny Harihovčan
Tradície

Posledné fašiangy „Hodzene s ohňom“​

členovia folklórnej skupiny Harihovčan chodia preoblečení v maskách po celej obci, spievajú a zabávajú celú dedinu. 

Tradície

Obecné folklórne slávnosti​

Každoročne sa konajú v obci, poslednú augustovú nedeľu, kde vystupujú folklórne skupiny z blízkeho okolia ale aj zo zahraničia. Miesto konania slávnosti je areál športového klubu. Celú akciu sprevádza folklórna hudba a rôzne atrakcie.

750 rokov obce Harichovce Online kniha obce