Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

O čo ide?

V roku 2012 presne 40 rokov od začiatku budovania najvýznamnejšej a najdlhšej diaľnice D1 sa jej stavba dostala až pred brány našej obce. Konkrétne sa začal budovať 18,5 km dlhý úsek Jánovce-Jablonov. Súčasťou infraštruktúry ja aj diaľničný privádzač Spišská Nová Ves - Levoča a práve jemu sa budeme venovať bližšie.

Ako to celé začalo?

V roku 2004 boli vypracované dva varianty trasovania privádzača SNV-LE (preložka cesty II/533), ktorý mal zabezpečiť prístup na D1 a vzájomne prepojenie týchto miest. Začiatok preložky je v oboch variantoch rovnaký začína na ceste I/18 pred Levočou v smere od Popradu ( povyše SAD,Troliga bus) nasleduje mimoúrovňová diaľničná križovatka od ktorej Variant A pokračuje ponad Levočské Lúky a zo západnej strany obchádza našu obec, po svahu Modrého vrchu prechádza pozdĺž železnice a cesty II/533 a približne v mieste súčasnej križovatky pri pumpe sa napája na cestu II/536. Variant B od mimoúrovňovej križovatky je vedený medzi Novým Dvorom a Levočskými Lúkami kde križuje železničnú trať a cestu II/533, dalej prechádza Capkovou Dolkou a úpätím Kačeláka, pokračuje ponad bývalé majetky a cintorín a teda z východnej časti obchádza našu obec, na cestu II/536 je napojený pri Embracu. V polovici roku 2005 je definitívne rozhodnuté o Variante A v dĺžke necelých 8 km ako štvorpruhova komunikácia s plánom realizácie v rokoch 2006 - 2010.